Metropolitan Edison Building

412 Washington St.
Reading
Pennsylvania
United States