Mahaffie, J. B., House

1100 Kansas City Rd.
Olathe
Kansas
United States