FitzSimons-Hampton House

GA 28
Augusta
Georgia
United States