Decker, Elias, Farmhouse

6170 Lithopolis Rd.
Ohio
United States