Juniata Iron Works

Off PA 885, 1.5 mil E of Alexandria
Alexandria
Pennsylvania
United States