Gilmer, Thomas M., House

5 mi. (8 km) W of Washington on U.S. 78
Washington
Georgia
United States