Svenska Mission Kyrka I Sodre Maple Ridge

Co. Hwy. 1
Brahm
Minnesota
United States