Brazelton, Thomas and Bettie, House

801 W. Sherman
Paris
Texas
United States