Preston, Thaddeus and Josepha, House

731 E. Austin
Paris
Texas
United States