St. John's Catholic Church

York St.
Bangor
Maine
United States