Napa Valley Grille San Diego

502 Horton Plaza
619-236-9649
San Diego
California
United States
website