Hamblin, Jacob, House

US 91
Santa Clara
Utah
United States