Salem School, Old

3.4 mi. W of Macon on SR 14
Macon
Mississippi
United States