Morton House

1007 N. McKinney
Ennis
Texas
United States