Schmitt, Gottlieb, House

150 W. Poplar
Menno
South Dakota
United States