Kant Hotel

N of SD 28
Bryant
South Dakota
United States