Stone-Tolan House

2370 E. Ave.
Brighton
New York
United States