Hotel Saranac

101 Main Street
Saranac Lake
New York
United States