Santa Fe Depot

1601 High St.
Kansas
United States