Washita Battlefield National Historic Site

NW of Cheyenne on U.S. 283
Cheyenne
Oklahoma
United States