Hamilton, Joseph Andrew, House

325 N. Richmond
Wharton
Texas
United States