Bolton--Outlar House

517 N. Richmond
Wharton
Texas
United States