Cameron Estate

2 mi. W of Mount Joy on Donegal Springs Rd.
Mount Joy
Pennsylvania
United States