The James Hotel

55 E. Ontario
Chicago
Illinois
United States