Mickey, Gov. John Hopwood, House

State St.
Osceola
Nebraska
United States