Mormon Flat Bridge

AZ 88 over Willow Creek
Arizona
United States