Jones, Tom, Ranch

5 1/2 mi. S of Midland
Midland
South Dakota
United States