Nicholas, Jacob, House

458 Ferry St.
Easton
Pennsylvania
United States