House at 822 Douglas

822 Douglas
Las Vegas
New Mexico
United States