House at 818 Douglas

818 Douglas
Las Vegas
New Mexico
United States