House at 814 Douglas

814 Douglas
Las Vegas
New Mexico
United States