House at 812 Douglas

812 Douglas
Las Vegas
New Mexico
United States