House at 810 Douglas

810 Douglas
Las Vegas
New Mexico
United States