Schmitt-Laemmle House

1106 Columbia
Las Vegas
New Mexico
United States