Montezuma Hotel Complex

6 mi. NW of Las Vegas in Gallinas Canyon
Las Vegas
New Mexico
United States