Gough--Hughston House

1206 W. Louisiana
McKinney
Texas
United States