Thompson House

1207 W. Louisiana
McKinney
Texas
United States