Wiley, Thomas W., House

105 S. Church
McKinney
Texas
United States