Gray, Rev. John H., House

709 Mesopotamia St.
Eutaw
Alabama
United States