Powder House

1/2 mi. SE of Pony on Potosi Rd.
Pony
Montana
United States