Garconniere of James B. Clark House

400 Mesopotamia St.
Eutaw
Alabama
United States