Washington, Booker T., High School

45 Whitehouse Dr. SW
Atlanta
Georgia
United States