Altoona Armory

327 Frankstown Rd., Logan Township
Altoona
Pennsylvania
United States