Pocahontas Schoolhouse

4.5 mi. NE of Dixon
Dixon
South Dakota
United States