Henry, Hugh, House

N. 3rd St.
Henryetta
Oklahoma
United States