Reitman's St.Joseph House

Four Mile Pike
Kentucky
United States