Whitehead, Charles C., House

937 Park Ave.
Park City
Utah
United States