Meredith, Simon, House

0.5 mi. W of Pughtown on Pughtown Rd.
Pughtown
Pennsylvania
United States