Glenns Ferry School

Cleveland St.
Idaho
United States