Arnold-Simonton House

Rankin St.
Montgomery
Texas
United States